กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12565
ชื่อเรื่อง: Development and Psychometric Evaluation of the Prenatal Attachment Scale for Thai Pregnant Adolescents (PAS-Thai)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาและทดสอบคุณภาพแบบประเมินความรักใคร่ผูกพันที่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นไทยมีต่อทารกในครรภ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Busakorn Punthmatharith
Maneeratsami Pattanasombutsook
Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
คำสำคัญ: Teenage pregnancy Thailand;Fetus Physiology Examinations;Doctoral Degree
วันที่เผยแพร่: 2018
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Nursing (International program))--Prince of Songkla University, 2018
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12565
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:648 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
426785.pdf2.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น