กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12136
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Development of Autonomous Universities' Systems and Mechanisms in Personnel Administration: A case study of Prince of Songkla University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
จำเนียร ประทุมชาติภักดี
Office of President
สำนักงานอธิการบดี
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล;การพัฒนาบุคลากร;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PA01 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
433139.pdf53.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น