กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12121
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์และตีความค่าดัชนีผุพังของหินจากข้อมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Analysis and Interpretation of Rock Weathering Index Using Airborne Radiometric Data in Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
มนัสพงษ์ บุญญะ
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: สารกัมมันตรังสี สงขลา;หิน การวิเคราะห์ สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417954.pdf11.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น