กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12047
ชื่อเรื่อง: ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน้ำ ดินตะกอนและพืชน้ำบางชนิด บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Concentration of Arsenic and Lead in Water, Sediment and Some Aquatic Plants in Thale Noi, Phatthalung Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร ประดิษฐ์
พจนลักษณ์ ตรีอุดม
Marine and Coastal Resources Institute
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: น้ำทะเล ปริมาณสารหนู พัทลุง;ดินตะกอน ปริมาณสารหนู พัทลุง;พืชน้ำ ปริมาณสารหนู พัทลุง;น้ำทะเล ปริมาณตะกั่ว พัทลุง;ดินตะกอน ปริมาณตะกั่ว พัทลุง;พืชน้ำ ปริมาณตะกั่ว พัทลุง
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12047
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:169 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417877.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น