กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11746
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Open Educational Resources to Promote Achievement on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อติศัพท์, วสันต์
สุนทรพัฒน์, กิตติพงศ์
Faculty of Education (Educational Technology)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คำสำคัญ: ศุลกากร;ด่านศุลกากรพรมแดน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบการสร้างความรู้ ก่อนและหลังการใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในด่านศุลกากรบ้านประกอบ จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างความรู้ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เรียนด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรพรมแดนในจังหวัดสงขลา ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก The purposes of this research were 1) to develop the Open Educational Resources to Promote Achievement on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province 2) to compare knowledge construction skill before and after studying the Open Educational Resources on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province 3) to study the satisfaction of the customs officers through Open Educational Resources to Promote Achievement on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province. The twenty subjects of this research were the customs officers who worked at Banprakob Customs house. Results of the research were as follows: 1) There was significantly higher knowledge construction skill of the customs officers in the posttest. 2) The satisfaction of the customs officers to the Open Educational Resources to Promote Achievement on English Communication for Border Customs Officers in Songkhla Province were at high level.
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11746
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:263 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
TC1412.pdf4.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น