กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11329
ชื่อเรื่อง: การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ชั่งสิริพร
พรศิริ แก้วประดิษฐ์
พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: มลพิษทางอากาศ;สุขาภิบาลโรงงาน;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11329
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
413597.pdf5.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น