กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11245
ชื่อเรื่อง: การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB0
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Controlling of mustard aphyid, Lipaphis erysuimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) in hydroponic system with entomopathogenic fungi, Metarhizium guizhouense PSUM04 and Beauveria bassiana PSUB01
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นริศ ท้าวจันทร์
กนกกาญจน์ ตลึงผล
Faculty of Natural Resources (Pest Management)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คำสำคัญ: เพลี้ยอ่อนผัก การควบคุม;แมลงศัตรูพืช การควบคุม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (กีฏวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11245
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:535 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
416880.pdf2.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons