กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10547
ชื่อเรื่อง: Systematics and phylogeny of sessile rotifers (Rotifera, Monogononta, Gnesiotrocha)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การจัดระบบทางชีววิทยาและสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของโรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะ (Rotifera, Monogononta, Gnesiotrocha)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pornsilp Pholpunthin
Phuripong Meksuwan
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: Rotifera;Invertebrates
วันที่เผยแพร่: 2015
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D. (Biology))--Prince of Songkla University, 2015
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
404544.pdf5.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น