กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10475
ชื่อเรื่อง: การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A utilization of the 2rd external quality assessment : a case study of Prince of Songkla University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กันยปริณ ทองสามสี
กิตติยา แสะอาหลี
สาลินี ยวงเกตุ
วรรณวิมล นาคะ
ขจรพรรณ ชัยเดช
Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
สำนักประกันคุณภาพ
คำสำคัญ: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การประเมิน;การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10475
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:427 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
381342-abs.pdf4.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น