กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10451
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับการใช้งานรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of polymeric film for colostomy bag
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
นันทยา จันทร์สุข
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: ฟิล์ม;ฟิล์มพลาสติก
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10451
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
404570.pdf9.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น