กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9997
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกบนพื้นฐานหลักอิสลามต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นหญิงมุสลิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of Islamic scripture-based positive self-talk program on depression among female Muslim adolescent students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันดี สุทธรังษี
ไผโรส มามะ
Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คำสำคัญ: วัยรุ่นหญิงมุสลิม สงขลา สุขภาพจิต;ความซึมเศร้าในวัยรุ่นหญิงมุสลิม สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9997
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:647 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
386255.pdf807.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons