กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9904
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์ชนิดทนทานต่อความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยอ็น -4-ไฮดรอกซีฟีนิลมาลิอิไมด์หรือไดบิวทิวฟอตเฟตกับพอลิโพรไพลีน
High heat resistant thermoplastic vulcanization based on epoxidized natural rubber/polypropyene blends : effect of third blend component
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาซีซัน แกสมาน
เจริญ นาคะสรรค์
ชนิดา หมันเล๊ะ
ซารีนา ซะยานัย
Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คำสำคัญ: เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์;ยางธรรมชาติอิพอกไซด์
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9904
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:741 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
378951.pdf382.75 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons