กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9870
ชื่อเรื่อง: การกำจัดแอมโมเนียในหางน้ำยางและอากาศเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: NH3 removel from skim latex and waste air in concentrated rubber latex industry
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ชั่งสิริพร
ศิรณัฐ ปานสังข์
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: แอมโมเนีย การกำจัด;โรงงานผลิตน้ำยางข้น การกำจัดของเสีย
วันที่เผยแพร่: 2557
แหล่งอ้างอิง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9870
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
394842.pdf5.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons