กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730
ชื่อเรื่อง: การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Performance evaluation and approach to reduce energy consumption of tunnel freezer
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพรัตน์ โสภโณดร
ธีรยุทธ ห่อทอง
Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
คำสำคัญ: ตู้แช่แข็งสินค้า การใช้พลังงาน;ตู้แช่แข็งสินค้า การประหยัดพลังงาน;การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:857 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
392744.pdf2.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons