กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9610
ชื่อเรื่อง: Diversity and morphological phylogentics of marine gammarid amphipods in Thai waters
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความหลากชนิดและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ทางสัณฐานวิทยาของแกมมาริดแอมฟิพอดในน่านน้ำไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pornsilp Pholpunthin
Koraon Wongkamhaeng
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: Amphipoda
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., (Biology))--Prince of Songkla University, 2013
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9610
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
382026.pdf18.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons