กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9429
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cost-return analysis on off-season longan production in Khaopra subdistrict, Rattaphum district, Songkhla province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
อรุณี กายฤทธิ์
Faculty of Economics (Economics)
คณะเศรษฐศาสตร์
คำสำคัญ: ลำไย ต้นทุนการผลิต รัตภูมิ (สงขลา);ลำไย การปลูก รัตภูมิ (สงขลา);ผลไม้นอกฤดู รัตภูมิ (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: สารนิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9429
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:878 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
337760.pdf1.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons