กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9055
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวตามวิถีพุทธ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวตามวิถีพุทธ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต
วันดี สุทธรังษี
ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์
สุภาพ แสงดี
เยาวนาถ สุวลักษณ์
Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คำสำคัญ: ผู้ป่วยจิตเวช การดูแล วิจัย;พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:647 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
374423.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons