กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8983
ชื่อเรื่อง: Prevalence and Risk Factors of Chronic Kidney Disease among Gout Patients in Nongjik Hospital, Pattani Province
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีภาวะไตเสื่อมในโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Metta, Kuning
Nealnad, Cheyoe
Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ: โรคเกาต์;สถิติ;ปัตตานี;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc.(Research Methodology))--Prince of Songkla University, 2013
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8983
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:746 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover110.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts155.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgements.pdfAcknowledgements97.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents111.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1146.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2196.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3183.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4115.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5126.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences106.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix2.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae97.46 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น