กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8869
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of Prince of Songkla University staffs on the university's outreach mission
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชฎาพร สายสนิท
สุทีป เศวตพรหม
Office of President
สำนักงานอธิการบดี
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการสังคม;บริการสังคม
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8869
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PA01 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
353171.pdf3.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons