กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8842
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมยางธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and properties of thermoplastic elastomer made frome biodegradable polyester blended with natural rub
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
นุดา พิสุทธิ์เธียร
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์;พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ;ยางธรรมชาติ;โพลิเมอร์ผสม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8842
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
361411.pdf14.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons