กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8802
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและการวิเคราะห์พอลิเมอร์คอมโพสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังและเส้นใยธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and characterization of natural fiber-thermoplastic cassava starch biodegradable polymer composites
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: โพลิเมอร์ชีวภาพ การผลิต;โพลิเมอร์ผสม;เทอร์โมพลาสติก สารเติมแต่ง
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8802
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
361316.pdf24.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons