กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8651
ชื่อเรื่อง: ความต้านทานต่อการแตกหักของฟันซึ่งได้รับการรักษาคลองรากที่มีเฟอร์รูลไม่สมบูรณ์เมื่อบูรณะด้วยเดือยฟันที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fracture resistance of the endodontically treated tooth with incomplete crown ferrule restored with different post and core systems
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ สัตพัน
เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
Faculty of Dentistry (Conservative Dentistry)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
คำสำคัญ: การรักษาคลองรากฟัน;ฟัน สมบัติทางกล
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8651
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:675 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
360032.pdf3.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons