สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 165

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 2 6 12 16 25 24

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
356207.pdf 232

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู