กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8469
ชื่อเรื่อง: ลักษณะของ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Characteristics of vibrio alginolyticus lsolated from clinical and environmental samples
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ วุฑฒะกุล
ปานสุรีย์ จริยวิจิตร
Faculty of Science (Microbiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: แบคทีเรียแกรมลบ;สารพิษจากแบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8469
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
355969.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons