กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8371
ชื่อเรื่อง: อิทธพลของอัลคินิล ซัคซินิก แอนไฮไดรด์ แป้งดัดแปรประจุบวกและกรดซัลฟิวริกต่อการผลิตกระดาษจากต้นพังแหรและธูปฤาษี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influence of alkenyl succinic anhydride, cationic starch and sufuric acide on the production of pater form trema orientalis (L.) blume and typha angustifolia (L.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรัญญู ศรีเดช
ฤธรรมรง ปลัดสงคราม
Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
คำสำคัญ: กระดาษ การผลิต;เยื่อกระดาษ;พังแหร (พืช);ธูปฤาษี (พืช)
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8371
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:855 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
357158.pdf30.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons