กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8226
ชื่อเรื่อง: สุนทรียสนทนา : การแสวงหาการดูแลสุขภาพของชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การแสวงหาการดูแลสุขภาพของชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรียา แก้วพิมล
เพ็ญนภา พัทรชนม์
ทรงพร จันทรพัฒน์
จิราพร นิ่มดวง
Mardiyono
Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
สถาบันสันติศึกษา
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ไทย (ภาคใต้);การก่อความไม่สงบ ไทย(ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8226
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:648 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
349446.pdf6.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons