สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ... 97

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ... 5 3 4 2 0 4 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Chapter2.pdf 29
Chapter4.pdf 22
Cover.pdf 21
References.pdf 19
Abstract.pdf 19
Chapter1.pdf 18
Chapter3.pdf 18
Chapter5.pdf 17
Contents.pdf 17
Acknowledgement.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู