500 Research : [8] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างใบประกิจ ทองคำ; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีรภาพ แก้วประดับ; อัจฉรา เพ็งหนู; ปราณี สุวรรณรัตน์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2561การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรังระวี เจียรวิภา; ขวัญตา ขาวมี; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2554การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องไชยวรรณ วัฒนจันทร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส; เสาวนิต คูประเสริฐ; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; สมชาย พิมพ์ธนประทีป; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2557ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิตสุจรรยา พงศ์สวรรค์; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; ฉวีวรรณ จั่นสกุล; นราทิพย์ จั่นสกุล; นิทัศน์ สองศรี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความหลากชนิดของกล้ายไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2553การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2544โครงการผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8