สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ... 46

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ... 1 0 5 1 3 0 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
337448.pdf 329

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู