กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7750
ชื่อเรื่อง: ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลาที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Expectation of organizations in Songkhla province on PSU' s outreach roles
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุทีป เศวตพรหม
รัชฎาพร สายสนิท
Office of President
สำนักงานอธิการบดี
คำสำคัญ: ชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7750
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PA01 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345740.pdf2.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons