กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7746
ชื่อเรื่อง: ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมจาก ประสบการณ์ของพยาบาลเวรตรวจการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ethical dilemmas and ethical decision making experienced by nurse supervisors working in general hospitals under the unrest situation in the Three Border Provinces, Southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรัญญา เชาวลิต
ชไมพร สินธุอุทัย
Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
คำสำคัญ: การพยาบาล แง่ศีลธรรมจรรยา ไทย (ภาคใต้);จรรยาบรรณพยาบาล ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2553
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7746
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
347334.pdf1.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น