กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7484
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์ - อนุภาคแม่เหล็กนาโน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development and characterization of magnetic nanoparticles - clay composite
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
นุชรีย์ ชมเชย
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: เหล็กออกไซด์;แม่เหล็กไฟฟ้า;ดินเหนียว;วัสดุเชิงประกอบ
วันที่เผยแพร่: 2553
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7484
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
325017.pdf5.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons