กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7438
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกลของบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มโดยใช้น้ำยาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study the improvement of mechanical properties for molded pulp packaging from palm pressed fiber with latex
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรัญญู ศรีเดช
สิทธิพงศ์ สาธะวงค์
Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
คำสำคัญ: บรรจุภัณฑ์ สมบัติทางกล;วัสดุกันกระแทก การผลิต;เส้นใยจากพืช;ปาล์มน้ำมัน
วันที่เผยแพร่: 2009
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7438
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:855 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
307652.pdf6.62 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons