กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7181
ชื่อเรื่อง: ความร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไดเซชันสำหรับฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Minimum fluidization velocity for vibrated fluidized bed
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตินันท์ มลิวรรณ
วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์
Faculty of Engineering Mechanical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสำคัญ: ฟลูอิไดเซชัน;การสั่นสะเทือน;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7181
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:215 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
324356.pdf6.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons