สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ทักษะการพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการของบุคลากร ... 39

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

เมษายน 2022 พฤษภาคม 2022 มิถุนายน 2022 กรกฎาคม 2022 สิงหาคม 2022 กันยายน 2022 ตุลาคม 2022
ทักษะการพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการของบุคลากร ... 1 3 25 0 2 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Appendix.pdf 737
Chapter1.pdf 71
References.pdf 43
Abstract.pdf 12
Chapter2.pdf 10
license.html 8
Cover.pdf 7
Acknowledgments.pdf 6
Chapter4.pdf 6
Chapter3.pdf 5

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู