กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6037
ชื่อเรื่อง: Relations between Use of Thai Traditional Massage and Health Problem, Socio-Economic Factors of Patients in Khokpho Hospital Pattani Province
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการการนวดแผนไทยกับปัญหาสุขภาพและปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Don McNeil
Saowapark Saengkaew
Research Methodology
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University, Pattani Campus
รายละเอียด: Master of Science (Research Methodology)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6037
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:746 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf12.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdf69.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf27.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf44.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf123.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf212.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf525.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf133.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf213.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdf28.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgments.pdf23.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf64.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น