กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5961
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะแบบภายนอกมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Modification of halo frame to be used as maxillary bone distraction device
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เศรษฐกร พงศ์พานิช
วิลาศ สัตยสัณห์สกุล
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ชูเกียรติ คุปตานนท์
ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสำคัญ: เครื่องมือ การออกแบบ;กระโหลกศีรษะ;ขากรรไกรบน;ขากรรไกร โรค
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5961
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:215 Research
680 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
304618.pdf36.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons