กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5899
ชื่อเรื่อง: การฟื้นตัวของป่าชายเลนหลังธรณีพิบัติสึนามิปี พ.ศ.2547 บริเวณบ้านพรุเตียว จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Recovery of mangrove forest after the 2004 tsunami disaster at ban pruteaw, changwat phang-nga
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพรัตน์ บำรุงรักษ์
พิมพ์จันทร์ สุวรรณดี
Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: ป่าชายเลน พรุเตียว (พังงา) การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5899
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
309447.pdf21.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons