กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5611
ชื่อเรื่อง: การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่ผ่านการบำบัดด้วยปฎิกิริยาเฟนตันเพื่อการปลูกพืช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Using of wastewater treated with fenton reaction from rubber wood factories for planting
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จำเป็น อ่อนทอง
เจษฏา จิตรหลัง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
คำสำคัญ: การจัดการดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;โรงงานแปรรูปน้ำยางพารา การกำจัดของเสีย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5611
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:542 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
309655.pdf1.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons