270 Research : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2559สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อริยา คูหา, หริรักษ์ แก้วกับทอง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชาวมอแกนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมอแกนในจังหวัดพังงาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ยุพดี ยศวริศสกุล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด "พหุวัฒนธรรม"อัศวิน ศิลปเมธากุล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานนักศึกษาครูพันธุ์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยุพดี ยศวริศสกุล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศึกษานโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดภาคใต้ฐิติมดี อาพัทธนานนท์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ประเพณีกวนข้าวมธุปายาสภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรวดี อึ้งโพธฺ์; วัลยา สุวรรณบัณฑิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วุฒิ, วัฒนสิน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2552บทบาทและการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรจง, ฟ้ารุ่งสาง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้บรรจง, ฟ้ารุ่งสาง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2552องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุวคนธ์, ยี่สกุล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; อนุศักดิ์, ตั้งปณิธานวัฒน์; เครือศรี, วิเศษสุวรรณภูมิ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553สภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วิมล ภคธีรเธียร; สุนิสา สิริวิพัธน์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2548รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมารุต ดำชะอม; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; ศิริวรรณ วิบูลย์มา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2548รายงานการติดตามผลประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศิริวรรณ วิบูลย์มา; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; มารุต ดำชะอม; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีธีรพงศ์ แก่นอินทร์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16