367 Thesis : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากจุลชีพในบรรยากาศการทำงานของคนงานโรงสีข้าวพิชญา พรรคทองสุข; เฉลิมชัย แป้นน้อย; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นกะและปัจจัยอื่นๆ กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สุภมัย สุนทรพันธ์; อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2551การประเมินความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสารเคมีก่ออันตรายของพนักงานรมควันยางแผ่นในสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; วิทชย เพชรเลียบ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2562รูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง; กานสินี ประทีป ณ ถลาง; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบยืดเหยียดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สถานีงานในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนคอและไหล่ในกลุ่มพนักงานสำนักงานสุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน; ธนัชพร ตั้งคำ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานรายวันโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอานนท์ วิทยานนท์; จักรพันธ์ ชูสุวรรณ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลาจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในเกษตรกรสวนยางพารากะกลางคืนฐิติวร ชูสง; มูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดปริมาณยาดมสลบในห้องผ่าตัดฐิติวร ชูสง; นงลักษณ์ พิพิธสุนทรศานต์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้าน และการจัดการด้านการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการดูแลตนเอง ความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมพิชญา พรรคทองสุข; ธนพงศ์ แสงส่องสิน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน Circadian Type และการทำงานระบบกะต่อระดับความล้าในพยาบาลเวรผลัด โรงพยาบาลพัทลุงฐิติวร ชูสง; กาญจนา หงส์วรานนท์; Faculty of Medicine (Biomedical); คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์
2559โครงสร้างองค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฐิติวร ชูสง; อับดุลบาซิส ยาโงะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557การประเมินระดับเสียงและมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินฐิติวร ชูสง; รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในจังหวัดนราธิวาสกานดา จันทร์แย้ม; สหพร กูลณรงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552การลดอาการโรคอุโมงค์ข้อมือด้วยมีดกรีดยางทางการยศาสตร์สิทธิโชค อนันตเสรี; นิภาพร กรรณสูตร; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548ความรุนแรงที่บุคลากรทางการพยาบาลต้องเผชิญในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง; เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ; อาชีวอนามัย
2552การศึกษาความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและจุลชีพในอากาศที่พบในฟาร์มเลี้ยงสุกร จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; ณาตยา แก้วพยศ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากจุลชีพในบรรยากาศการทำงานของคนงานฟาร์มไก่เนื้อพิชญา พรรคทองสุข; สาลี อินทร์เจริญ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26