กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10111
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหารของผู้บังคับบัญชากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationships between strategic leadership skills, core competency, and managerial competency of the supervisors and staff's performance in Prince of Songkla University
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหารของผู้บังคับบัญชากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รายงานการวิจัยเรื่อง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จำเนียร ประทุมชาติภักดี
พิกุล แก้วน้อย
กันยปริณ ทองสามสี
เพลินใจ โภชนกิจ
Office of President
สำนักงานอธิการบดี
คำสำคัญ: ผู้นำ
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10111
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PA01 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
393915.pdf6.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons