Browsing by Author Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office)

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างใบประกิจ ทองคำ; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีรภาพ แก้วประดับ; อัจฉรา เพ็งหนู; ปราณี สุวรรณรัตน์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2561การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรังระวี เจียรวิภา; ขวัญตา ขาวมี; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2553การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2556การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาร้างธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความหลากชนิดของกล้ายไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2544โครงการผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์