Browsing by Author Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology)

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประเมินอุบัติการณ์และคุณภาพการให้รหัสโรคของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; สาธนา ทัศศรี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะเยาวเรศ สมทรัพย์; โสเพ็ญ ชูนวล; ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์; ฝนทอง องค์พลานุพัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2537ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cellสายบัว ชี้เจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ภูธร แคนยุกต์; อดิศร รัตนพันธ์; สายบัว ชี้เจริญ; วิรัช วุฒิภูมิ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา