Browsing by Author ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การประเมินผลผลิตขั้นต้นเพื่อประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาอำพัน, เหลือสินทรัพย์; คณิต, ไชยาคำ; ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2542การศึกษาชนิดของปลากระเบนในทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2525การศึกษาผลการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนรุนบริเวณทะเลสาปสงขลาตอนนอกคณิต, ไชยาคำ; ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์; จุฬาภรณ์, รัตนไชย
2543การสำรวจชนิดและความชุกชุมของปลาบู่ใสในวงศ์ Phallostethidae ในบริเวณชายเลน คลองพะวง ทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2545การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์; ละออ, ชูศรีรัตน์