Browsing by Author ไพเราะ, เทพทอง

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุงสำราญ, สะรุโณ; ปัทมา, พรหมสังคหะ; ไพเราะ, เทพทอง; สาริณีย์, จันทรัศมี; มานิตย์, แสงทอง; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; บรรเทา, จันทร์พุ่ม; อุดร, เจริญแสง
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่างสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; ปัทมา, พรหมสังคหะ; สาริณีย์, จันทรรัศมี; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ชุชาติ, ไชยพันธ์; ชอ้อน, พรหมสังคหะ; บุญรัตน์, เหมือนยอด; อาอีฉ๊ะ, ใบละจิ; สุภาค, รัตนสุภา; อุไรวรรณ, สุกด้วง; สมใจ, จีนชาวนา; ปรีดา, หมวดจันทร์; เสาวนีย์, ชูวิโรจน์; อริยธัช, เสนเกตุ; สัมพันธ์, เกตุชู; สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร; วิชัย, ใจภักดี
2553เวทีวิจัยสัญจร : กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำราญ, สะรุโณ; สาริณีย์, จันทรัศมี; ปัทมา, พรหมสังคหะ; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร
2554แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรายย่อยสำราญ, สะรุโณ; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; นลินี, จาริกภากร; ปัทมา, พรหมสังคหะ; สาริณีย์, จันทรัศมี; ไพเราะ, เทพทอง; มานิตย์, แสงทอง; ชอ้อน, พรหมสังคหะ; บุญรัตน์, เหมือนยอด; อาอีฉ๊ะ, ใบละจิ; เสาวภาค, รัตนสุภา; อุไรวรรณ, สุกด้วง; สมใจ, จีนชาวนา; และเกียรติศักดิ์, ขุนไกร