Browsing by Author โสภา คำมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชันถนอมจิต สุภาวิตา; ปรานี รัตนสุวรรณ; โสภา คำมี; วรนันท์ ธรรมเศวต; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์
2541ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ภัควิภา คุโรปกรณ์พงษ์; โสภา คำมี; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบสายหยุด และ แก่นแกแลโสภา คำมี; นิวรรณ อินทรักษา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Shigella spp.โสภา คำมี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)