Browsing by Author โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16

Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552สรุปโครงการแก้มลิงพรุพลีควาย ตาบลพิจิตร อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2543โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลนครหาดใหญ่โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2540โครงการ ขุดลอกพรุโต๊ะนายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทะเลทิพย์คีรี)โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2551โครงการ จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2548โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2541โครงการ ฝายคลองกรอยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2547โครงการ ฝายคลองช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2550โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง-จำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2542โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2528โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2528โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุงโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านทุ่งสบายใจโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการฝายจะโหนง อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการฝายทดน้ำคลองอ่างแตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2552โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (ระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงถนน ภายในฟาร์ม)โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16