Browsing by Author โครงการชลประทานพัทลุง

Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ข้อมูลพื้นฐานโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2553ฝายคลองตะโหมด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2556แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2549โครงการ ทรบ. ห้วยปลิง – หนองยางขม อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการชลประทานพัทลุง
2555โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานพัทลุง
2545โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองเขาตะไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าไสตก หมู่ 3 บ้านนอก หมู่ 5 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2549โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองโห อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2554โครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำ ห้วยปลิง – หนองยางขม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2541โครงการท่อระบายน้ำบ้านค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ใช้งบประมาณปกติของกรมชลประทาน)โครงการชลประทานพัทลุง
2545โครงการท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2552โครงการฝายคลองวังหิน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการฝายน้ำตกฟ้าลั่น หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2550โครงการฝายบ้านพูด พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2542โครงการฝายบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2547โครงการฝายบ้านไร่เหนือ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2542โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว (ขุดลอกคลองตะเคร็ง) หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2546โครงการระบบส่งน้ำ ทรบ.พนมวังก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพนมวังก์ หมู่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง