Browsing by Author เอมอร แซ่จิว

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนพัชรียา ไชยลังกา; สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; เอมอร แซ่จิว; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; สุธาทิพย์ ธรรมชาติ; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; สมใจ ลิ่มทองพันธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2547การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพิสมัย วัฒนสิทธิ์; กัญจนี พลอินทร์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เอมอร แซ่จิว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2540ปรากฏการณ์การรับส่งเวรของพยาบาล : ศึกษากรณีหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พรพิลาศ พลประสิทธิ์; สุมาลี วังธนากร; เอมอร แซ่จิว; วิทยาเขตหาดใหญ่
2535ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของญาติในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองอุมา จันทวิเศษ; เอมอร แซ่จิว; ภัทราวดี เอื้อพิชญานนท์; รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์; คณะแพทยศาสตร์
2550ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันตพร ยอดใชย; เอมอร แซ่จิว; วิฑูรย์ สังฆรักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2546Faculty of Nursing (Medical Nursing); มัญชุภา ว่องวีระ; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; เอมอร แซ่จิว; ปัทมา โลหเจริญวนิช; วราภรณ์ คงสุวรรณ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2546หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเมินหลักสูตรวฎาการ คมคาย; จตุพร ช้างพลาย; เอมอร แซ่จิว; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุรีพรรณ สุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์